k|b]z g+= @ sf d'VodGqL /fpt dGtJo JoQm k|b]z g+= @ sf d'VodGqL nfnafa' /fpt laxLaf/ u08sL k|b]zsf] /fhwfgL kf]v/fdf cfof]lht d'VodGqLx¿sf] k|yd e]nfdf af]Ng'x'Fb} . t:jL/M jf;'b]j kf}8]n, kf]v/f, /f;;

जनकपुर,४ माघ / प्रदेश नम्बर दुईको सरकारले प्रदेश भित्र सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई प्रतिमहिना ५०० रुपैंया प्रोत्साहन भत्ता दिने भएको छ ।
प्रदेश नं २, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हिजो वीरगञ्जमा आयोजना गरेको छोरी शिक्षा बीमा सप्ताह शिविर उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयको कक्षा १ देखि ८ सम्मका छात्रालाई ५०० रुपैयाका दरले प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने तयारी गरेको जानकारी गराउनुभएको हो । कार्यक्रम पछि सीआईएनसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले भन्नुभयो, यो भत्ता प्रदेशका सबै छात्राहरुलाई दिने होइन, गरिब, दलित र विपन्न मुस्लिम समुदायका छोरीहरुलाई मात्रै यो रकम उपलब्ध गराउछौं । प्रोत्साहन भत्ताले छोरीलाई नियमित विद्यालय पठाउने सँस्कारको विकास हुने पनि आफूले विश्वास लिएको मुख्यमन्त्री राउतले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले थालनी गरेको बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रम अन्तर्गत एक लाखको बीमा रकमलाई २० लाख रुपैंयासम्म पु¥याउने सोचका साथ प्रदेश सरकार अघि बढिरहेको मुख्यमन्त्री राउतको भनाइ छ ।