lj/f6gu/, !% r}t M ns8fpgnfO{ sfof{Gjo ug{ zlgaf/ lj/f6gu/–^ gx/kf/L vl6Psf ;'/IffsdL{ . t:jL/ M dgf]h bfxfn÷/f;;

चन्द्रपुर,२७ साउन । कोरोना महामारीमा अग्रपंतीमा खटिने रौतहटका सुरक्षाकर्मीको पिसिआर परिक्षणमा सम्बन्धीत निकायले चासो नदिएको गुनासो बढदै जान थालेको छ ।
सधै अग्रपंतीमा रहेर कोरोनाको कहरमा रातदिन खटने रौतहटका तल्लो दर्जाका सुरक्षाकर्मीले आफुहरुको पिसिआर परिक्षण भएमा आफुहरुले ढुक्कले काम गर्ने बताउदै आएकाछन् । सम्बन्धीत निकायले रात दिन बिषेधाज्ञा वा लकडाउनको समयमा अग्रपंतीमा रहेर काम गर्ने सुरक्षाकर्मीको स्वास्थ्यका बिषयमा रौतहटका स्थानीय तहले समेत ध्यानदिनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिदै आएकाछन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here