sf7df8f}F,& ;fpg -/f;;_ k''iknfn :d[lt k|lti7fg4f/f cfof]lht $! cf}F k''iknfn :d[lt lbj; sfo{qmdnfO{ ;Daf]wg ub}{ g]kfn sDo'lgi6 -g]skf_sf cWoIfo k''iksdn bfxfn k|r08 . t:jL/ M rGb|snf If]qL

गरुडा, २९ कार्तिक । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सोमबार रौतहट आउने कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डको स्वास्थ अवस्था ठिक० नभएको कारण शनिबार अस्पताल भर्ना भएका थिए । रौतहटको कटहरिया बजारमा आज निर्धारण भएको उनको सम्बोधन कार्यक्रम स्थगित भएको छ ।
आईतवार बसेको माओवादी जिल्ला पार्टी कमिटी रौतहटको बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डको शिघ्र स्वास्थलाभको कामना समेत गरेको थियो । बैठकमा सहभागी माओवादीका केन्द्रीय सदस्य समीर भट्टराईले प्रचण्ड उपचारको क्रममा अझै ठिक हुन केहि दिन लाग्ने भएकोले चिकित्सकको सल्लाह आएपछि सोमबार रौतहटको कटहरियामा आयोजना गरिएको सम्बोधन कार्यक्रम स्थगित गरेको बताए । रौतहटमा प्रचण्ड आउने भएपछि त्यसको भब्य तयारी गरिएको थियो । नेकपा पार्टी बिभाजनपछि पहिलो पलट प्रचण्ड रौतहट आउन लागका थिए ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here